Общи условия

 

 

Mydepot.bg е платформа за електронна търговия (уебсайт), която се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите/продуктите на mydepot.bg. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

 

 Чл.1. Дефиниции

     Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта www.mydepot.bg.

Онлайн-магазин”, „Уебсайт”, „Сайт”, "Платформа за електронна търговия" – уебсайт с адрес (URL) www.mydepot.bg, който осигурява достъп на клиентите до най-различни продукти на Администратора или до продукти на други търговци, наречени Партньори.

Администратор” – търговско дружество "МАЙ ДЕПО” EООД със седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Кемердере 26, ЕИК 205861321, което управлява и поддържа сайта. Телефон за връзκa c нac – 052 603 993. 

"Партньор" - доставчик на продукти, представени на mydepot.bg за продажба на клиенти.

Клиент/Потребител” – физическо или юридическо лице, което посещава и използва услугите на сайта.

Профил” - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта.

Услуги” - всички услуги на Администратора,  или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на уебсайта www.mydepot.bg срещу заплащане. По усмотрение на Администратора наборът от услуги и продукти може да бъде обновяван, допълван и променян по всяко време.

Продукти” – всички артикули, изложени на сайта с обявени цени за продажба, които са достъпни за потребителите на уебсайта www.mydepot.bg.

Цена”  - парична сума, обявена на  www.mydepot.bg и предназначена за плащане на поръчани продукти или услуги през сайта.

 

Чл.2. Приемане, съгласие и действие на ОУ

2.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение  между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта.

2.2. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта, или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.

2.3. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на онлайн-магазина се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.

 

Чл.3. Достъп и регистрация

3.1. Покупката на услуги/продукти е предназначена за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

3.2. Администраторът управлява и контролира  уебсайта от седалището си в Република България и не дава каквито и да е гаранции, че сайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват достъп до сайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони.

3.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.  

3.4. Потребителски профил може да бъде  блокиран или закрит, по преценка на Администратора при установено неспазване правилата на сайта, условията на сключения договор, недобросъвестно поведение спрямо сайта, Администратора или негови потребители – трети страни.

3.5. Достъпът до уебсайта не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.

3.6. С приемането на ОУ, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви информационни съобщения, свързани със статуса на регистрирана поръчка, рекламни съобщения, бюлетини, кампании, както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до предоставени от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

 

Чл.4. Разрешено използване

4.1. Платформата може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство без необходимостта от създаване на профил и регистрация.

4.2. Потребителят е длъжен да използва онлайн-магазина законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта или във връзка, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

 

Чл.5. Регистриране на поръчка през сайта.

5.1. Регистрирането на поръчка през сайта е достъпно за регистрирани и нерегистрирани посетители.

5.2. Успешно направената поръчка изисква попълването на данните в задължителните полета на електронния формуляр за поръчка.

5.3. След завършване и потвърждаване на поръчката, Потребителят получава съобщение от Администратора на мейл адреса, посочен от Потребителя, което съдържа детайли за направената поръчка и данните на Потребителя във връзка с тази поръчка.

5.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице.

5.5. Достъпът до профила на Потребителя, ако има такъв, се осъществява  чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола.

 

Чл.6. Цени

6.1. Цените, посочени на сайта са крайни с ДДС. 

6.2. Администраторът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече потвърдени поръчки.

6.3. Администратора има право да предоставя отстъпки от цените за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от Администратора. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на един и същ продукт/услуга.

 

Чл.7. Плащане. Фактури

7.1. Закупените услуги и/или продукти се заплащат по един от следните начини:

(а) чрез наложен платеж при получаване на поръчката.

7.2. Администраторът или негов Партньор (в зависимост от това, кой е собственик на артикула предмет на сделката) издава фактура за сумата, която потребителят е платил в 5 дневен срок от датата на плащането, в случай, че такава е поискана от Потребителя. При плащане с наложен платеж, Потребителят следва да запази касовата бележка, издадена от куриера и да я прикрепи към получената фактура.

 

Чл.8. Доставка

     8.1. Kъм крайната сума за плащане е начислена доставка в зависимост от обема и теглото на пратката. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Потребителят следва да заплати всички куриерски, митнически и др. такси, свързани с износа. 

8.2. Поръчките се обработват от Понеделник до Петък - от 9 до 17 ч. Поръчки направени в Събота и Неделя се изпълняват в Понеделник, а тези направени по време на Национални празници - в първия работен ден.    

 

Чл.9. Задължения на потребителя:

9.1. Да не публикува или прави достъпно и видимо съдържание, което нарушава или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица.

9.2. Да не използва, показва, публикува, пренасочва, споделя  или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в сайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk  mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора.

9.3. Да пази в тайна мейл адреса и парола за достъп до сайта, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за ползване от други лица.

9.4. Да не нарушава поверителността на други потребители на оналйн-магазина чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

9.5. Да не използва търговските марки на Администратора, включително "mydepot.bg" и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели.

 

Чл.10. Права, задължения и отговорност на Администратора

10.1. Администраторът има право:

10.1.1. Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител,

чийто профил е блокиран или заличен от Администратора.

10.1.2. Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение, без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

10.2. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация, свързана с предлаганите продукти и услуги на сайта, на трети лица.

10.3. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции, че сайтът ще се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен;

 

Чл.11. Поверителност

11.1. С достъпа до уебсайта и използването на онлайн-магазина „mydepot.bg“, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно изпълнение на постъпилите поръчки, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, която е достъпна тук.

11.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.                   

11.3. Потребителят се съгласява да получава информация и съобщения, които по преценка  на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, промени в работата на онлайн-магазина, както и друга информация, от Администратора и негови партньори на електронния адрес или на телефонния номер, посочен от потребителя в регистрационния формуляр при регистриране на поръчка. Потребителят може да оттегли своето съгласие по всяко време чрез подаване на искане до електронната поща на Администратора.

11.4. Личните данни на Потребителя, въведени от него в онлайн-магазина във връзка с регистрация на поръчка, която не е потвърдена/завършена, НЕ СЕ ЗАПАМЕТЯВАТ в системата.

11.5. В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на уебсайта, приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до личните съобщения на потребителите.

 

Чл.12. Жалби. Спорове. Приложимо право

12.1. В случаите, когато услуги от сайта не са изпълнени или не са изпълнени с необходимото качество в съответствие или разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт  или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

12.2. Жалбата се подава в срок най-късно  до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или не отговарящи на горепосочените изисквания.

12.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в необходимата информация.

12.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

12.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка със сайта. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

12.6. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

12.7. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта и реализирано поръчки, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

 

Чл.13. Интелектуална собственост

13.1. Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на  част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.

13.2. Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез съдържание в уебсайта или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение. Жалбата трябва да е придружена с доказателства за правата на жалбоподателя върху съответния обект на интелектуална собственост. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от Администратора при условията на Чл.12.1 - 12.4 включително.

13.3. Администраторът има право да премахва съдържание, за което има основание, съмнения или е подадена жалба за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица.

 

Чл.14. Промени в ОУ

14.1. Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

14.2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на онлайн-магазина. Всяко използване на онлайн-магазина по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.

14.3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва онлайн-магазина по какъвто и да е начин.

 

Настоящите Общи условия са приети от Администратора на 24.10.2019 г.